Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Referat 2024
top
Page

Referat 2024

  Download PDF                   .

 

Referat 2024: Ordinær generalforsamling

Lørdag d. 13. april 2024 kl 11.00 i Odden forsamlingshus

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

Jørgen Ramskov vælges som dirigent.

Jørgen konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt

 

  1. Beretning:

Carsten, formand gennemgår beretningen.

Beretningen ligger på hjemmesiden: www.hyldebo.net

 

Kommentarer fra forsamlingen til beretningen fra salen:

Der er fortsat meget vand på grunde særlig på de veje der ligger efter pumpestationen og opad mod Gnibenvej. Der rejses tvivl om dræn i veje fungerer som de skal.

Bestyrelsen har forslag på dagsordenen omkring grøft og dræn.

 

Det bemærkes at det er problematisk at skraldecontainere vælter i blæsevejr og skrald spredes. Ville være hensigtsmæssigt der var lukkevridere på. Dette findes i andre kommuner men ikke i Odsherred.

Det er fortsat tilladt at lave fællesskaber, så man deler containere med naboer.

 

Generalforsamling i 2025 bliver lørdag d. 12. april kl 11.00 og er aftalt med forsamlingshuset.

 

Beretningen godkendes enstemmigt.

 

  1. Regnskab

Erik gennemgår regnskab (og budget). Disse kan ses på hjemmesiden: www.hyldebo.net

 

Kommentarer fra forsamlingen til regnskab/budget fra salen:

Bestyrelsen der har budgetteret med at opføre skur til opbevaring af foreningens telte, borde og stole til vejfester som skal stå Hyldebo Strandvej nr 2 .

Det anføres at dette kunne have været taget op og besluttet ved generalforsamlingen. Dette tages til efterretning af bestyrelsen som beklager.

Det oplyses at skuret vil kunne flyttes fra det planlagt sted såfremt det skulle blive nødvendigt og at det vil være bestyrelsen som opbevarer nøgler til skuret.

 

Regnskabet godkendes enstemmigt.

 

 

  1. Indkomne forslag.

Dræn og vedligeholdelse af grøft mhp at minimere gener af regn og vand på foreningens parceller.

Bestyrelsen v. Carsten fremlægger at de igen har haft kontakt til grundejerforeningen Kragøre om samarbejde af vedligeholdelse af grøften.

Som det er nu, er det de parceller i naboforeningen der har grunde ud til grøften der skal varetage vedligeholdelse på deres del af grøften. Dette fungerer dog ikke efter hensigten

Det er håbet at Grundejerforeningen Kragøre på deres generalforsamling i maj 2024 vedtager at forpligtelsen til vedligeholdelse overgår til foreningen.

Bestyrelsen stiller forslag om at der laves oprensning af grøften. Der skal i den forbindelse laves fald på 0,5 m ned mod standen, hvor der skal lægges rustfrit metalrør med automatisk lukkemekanisme, så der ikke kommer tilbageløb ved storm og højvande.

Der skal i forbindelse med dette sikres at dræn ud til grøften fra samtlige stikveje fungerer.

Pris for dette er i alt 115.00 kr.

Såfremt Kragøre ændrer deres vedtægter så grøftens vedligeholdelse påhviler deres forening vil de skulle bidrage med 15.000 kr.

Projektet skal igangsættes hurtigst muligt. Bestyrelsen tager kontakt til Overgaard

 

Forslaget vedtages enstemmigt.

 

 

  1. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker intet honorar. Dette bliver vedtaget.

 

  1. Fastsættelse af kontingent for år 2024

For at foreningen fortsat har likvide midler foreslås kontingentstigning til 1250 kr

Forslaget vedtages enstemmigt

 

  1. Valg af kasserer

Erik Johansen ønsker at fratræde efter mange år i bestyrelsen og flere år som kasser.

Jeppe Hansen – Hyldebo Strandvej 24 stiller sig til rådighed. Og vælges uden modkandidater.

Erik lover at indføre Jeppe i arbejdet.

 

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jens Blemmer – villig til genvalg. Genvalgt

Jesper Jessen (ønsker ikke genvalg). I stedet opstilles Jørgen Ramskov som vælges.

John Erik Barrit, suppleant (villig til genvalg) Genvalgt

Sanne Wittenburg, Suppleant (villig til genvalg) Genvalgt

 

  1. Valg af billagskontrollanter

Henrik Basse – villig til genvalg. Genvalgt

Ejnar Gjaldbæk Pedersen – villig til genvalg. Genvalgt

Jesper Jessen blev valgt som suppleant for bilagskontrollant.

 

  1. Evt.

Sommerfest: Sommerfesten blev fastlagt til lørdag den 27. juli – 2024. Den afholdes ligesom sidste år på Pilekrogen ud for nr. 4 og 5. Vi opsætter telte og nedtager sammen i fællesskab.

Festudvalg: Maja – Pilekrogen 5, Monica - Pilekrogen 7, Michael- Hyldebo Strandvej 18, Lone- Pilekrogen 6.

Stenrev: For at genskabe levevilkår på havbunden for havets dyr stilles der forslag om at igangsætte mulighed for at lave stenrev i vandet udfor foreningen. Der må kunne søges penge fra fonde – og det skal undersøges nærmere. Interesserede kan henvende sig til Carsten (formand)

 

Med venlig hilsen

p.b.v

Carsten Suhr Jacobsen / formand

Jørgen Ramskov / dirigent

Lone Thieme / referent

 

 

 

.

 

 

 

 

 

top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login