Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Referat 2014 ordinær
top
Page

Referat 2014 ordinær

Download PDF-fil

Referat af generalforsamling i Hyldebo 12.04.14

1. Valg af dirigent
Formanden Niels Bülow bød velkommen og foreslog Carsten Parby som dirigent.
Carsten blev valgt med akklamation. Carsten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, forslagene indsendt til tiden og dagsordenen er iht lovene.
Der er 65 stemmeberettigede til stede inkl. fuldmagter
Sekretær/referent: Sanne, Pilekrogen 11
Stemmetællere: 2 valgt

2. Formandens beretning v/Niels Bülow
Niels fremlagde sin beretning der er vedlagt som bilag til dette referat.
Bemærkninger til beretningen:
Charlotte Henriksen, Hyldebo Strandvej 2 spørger ift betaling til diget hvor 2 forskellige tal forekommer.
Niels svarer at det beror på en skrivefejl. Det korrekte tal er 20.800,00 kr.
Poul Fogh, Hyldebo Strandvej 26 spørger om tømning af septiktank, når der ingen vej er op til deres grund.
Marianne Baandrup, Hyldebo Strandvej 24 oplyser, at der er rettet henvendelse til Odsherred Forsyning, som har taget til efterretning at vejen er væk.
Dirigenten opfordrer til, at der indhentes skriftligt svar fra Odsherred Forsyning.
Per Sunke, Poppelkrogen 2 oplyser at bunker med grenaffald skal fjernes ift besøg af brandtilsynet.
Beretningen tages til efterretning

3. Regnskab v/Knud Rasmussen, kasserer
Knud Rasmussen gennemgik regnskabet.
Bemærkninger til regnskabet:
Per Sunke: Vejvedligeholdelse og dræn drift skal justeres; 10.000,00 kr. flyttes fra ”vej og vedligeholdelse” til ”dræn drift”.
Regnskabet godkendes.

4. Indkomne forslag
4.1. Bestyrelsens forslag om ændring af lovene.
Formanden gennemgik de enkelte punkter i forslaget.
Bemærkninger:
Jesper Rossing, Pilekrogen 15 mener ikke, at vi kan ændre navn/udelade ”Yderby Lyng, Sj. Odde”. Dirigenten gør opmærksom på at formalia er ok da det står i § 1.
§8 pkt. 2: Bestyrelsen ser gerne at der stemmes nej til ”Godkendelse af referat fra sidste år”. Det fremkom som forslag fra en grundejer sidste år, men det vil give bestyrelsen store problemer, hvis der stemmes ja til dette punkt.
§8 pkt. 7: Susanne Nielsen, Lærkekrogen 18 foreslår at ”Fastsættelse af kontingent for indeværende år” ændres til ”Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år”
§9 stk. 4: Jesper Rossing, Pilekrogen 15 foreslår at der står ”2 medlemmer i lige år”.

Forslaget blev bragt til afstemning. Der var enstemmig tilslutning til alle pkt. bortset fra §8 pkt. 2 ”Godkendelse af referat fra sidste år”, som der enstemmigt blev stemt nej til. Dette pkt. går derfor ikke videre til den ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsens forslag om ændring af lovene skal endeligt besluttes på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling da der ikke er repræsenteret 67 grundejere på denne ordinære generalforsamling.

4.2. Knud Rasmussens forslag om betaling til højvandsdige
Knud Rasmussen fremlagde sit forslag.
Bemærkninger:
Detlef Pickelhagen, Pilekrogen 6 forespørger om forhøjelsen kommer oveni det nuværende kontingent
Knud Rasmussen oplyser, at det kan holdes inden for det nuværende kontingent.
Susanne Wittenburg, Pilekrogen 11 mener ikke det er rigtigt forstået, da der i forslaget står, at det skal til afstemning sammen med evt. forslag fra de ramte kystgrundejere.
Knud gør opmærksom på at forslaget om højvandsdige blev indsendt før forslaget fra kystgrundejerne.
Dirigenten præciserer at de 2 forslag skal til afstemning hver for sig.
Michael Jakobsen, Hyldebo Strandvej 18, oplyser at kystgrundejerne trækker deres forslag tilbage. Dette oplyses allerede nu ift den nuværende dialog.
Eva Mason, Pilekrogen 12 oplyser, at hun ikke er enig i forslaget. Eva Mason, der selv er en af de ramte grundejere, mener, at det er alt for mange penge at bede om i foreningens nuværende økonomiske situation, og synes, at de ramte grundejere selv bør betale etableringsomkostningerne og grundejerforeningen vedligeholdelsesudgifterne til højvandsdiget.
Der stilles ændringsforslag: At etablerings-delen udgår og vedligeholdelsen bibeholdes.
Niels Bülow og Eva Manson gør opmærksom på at der ikke endnu foreligger et færdigt regnskab fra digelaget. De vil gerne se et færdigt regnskab før der tages stilling.
Niels Bülow vil økonomisk se vej/kystsikringsdelen i sammenhæng med højvandsdiget, for forhåbentlig at undgå en kontingentforhøjelse.
Åse Kirk, Pilekrogen 1 synes det udsendte materiale er uigennemskueligt og synes ikke vi skal stemme om noget i dag.
Niels Bülow beklager kvaliteten af det udsendte materiale og forklarer årsagerne hertil.
Dirigenten: Der stemmes om, at forslaget udsættes til en senere generalforsamling: 55 stemte for dette, så det er vedtaget.
Niels Bülow orienterer om muligheden for en ekstraordinær generalforsamling i løbet af sommeren.

4.3. Michael Jakobsens forslag om betaling til vej og kystsikring.
Michael oplyser at forslaget trækkes tilbage efter en dialog med entreprenørerne og kystdirektoratet, men at kystgrundejerne vender tilbage med et mere fyldestgørende forslag.

5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
Bestyrelsen meddeler, at den ikke ønsker honorar, men kun dækning af udgifter til kørsel og telefon efter statens takster.
Forslaget vedtages.

6. Fastsættelse af kontingent for år 2015 – uændret kr. 1.500,00
Knud Rasmussen, kasserer gør opmærksom på, at i det budget, der pt er lavet for næste år vil der være penge nok med de kendte indtægter og udgifter.
Budget for 2014 og kontingent for 2015 vedtages.

7. Valg af formand
Niels Bülow genvælges.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Jørgen Laursen og Marianne Emcken ønsker ikke genvalg.
Erik Johansen Lærkekrogen 7 stiller op og vælges.
Jens Blemmer Fyrrekrogen 23 stiller op og vælges.
Suppleanterne Karl Henrik Rosendahl-Kaa og Poul Fogh genvælges.

9. Valg af bilagskontrollanter
Erik Johansen er på valg, men kan ikke vælges da han netop er valgt til bestyrelsen.
Peter Bahnson Pilekrogen 8a vælges.
Freddy Jensen Hyldekrogen 4 genvælges
Henrik Basse Pilekrogen 4 genvælges som suppleant.

10. Evt.
Vibeke Madsen: Der køres for stærkt på Fyrrekrogen – en opfordring til at sætte farten ned!
Henning Hansen Lærkekrogen 12, foreslår at vi får opsat en hjertestarter.
Niels Bülow: Bestyrelsen udsender en side med orientering om hvor hjertestarterne er i vores område og gør samtidig opmærksom på, at hjertestarterne skal holdes øje med ift batteriet.
Per Sunke oplyser om at en hjertestarter ved Olga er blevet ødelagt.
Gert Bjarnø, Hyldebo Strandvej 10: Hjertestarteren kan stå inde på en parcel – gerne vores – hvilket vil være mere sikkert ift evt. hærværk.
Dirigenten anbefaler at man ikke efterlader patienten alene, men ringer 112 og går i gang med hjertemassage.
Flere tilkendegivelser om ønsker om en hjertestarter.
Der skal indsendes forslag om dette til næste års generalforsamling.
Freddy Madsen gør opmærksom på at der også er 2 hjertestartere på marinestationen ude på Gniben og han mener at beboerforeningen på Odden har en hjertestarter til salg til ca. 6.000,00 kr.
Niels Bülow opfordrer til at alle hjælper med at fylde grus i hullerne på vejene.
Åse Kirk appellerer til at grusbunkerne ikke lægges i hendes hæk.
Niels Bülow giver entreprenøren besked om dette.
Niels Bülow orienterer om, at forslagsstillerne vedr. hhv.” højvandsdiget” og ”kystgruppen” vender tilbage, så snart der foreligger mere klare forslag, og derefter indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling. Det vil være oplagt at indkalde til den i løbet af sommeren og han opfordrer til at bestyrelsen varsles i god tid.
Han oplyser endvidere, at 15 medl. af grundejerforeningen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Grundejere uden e-mail tilgang vil stadig modtage brev.

Den ordinære generalforsamling slut kl. 12.

Referent: Susanne Wittenburg, Pilekrogen 11

 

Niels Bülow            Carsten Parby
  Formand                   Dirigent

 

Generalforsamlingen i 2015 er den 25.4.2015 kl. 10.00 i Odden forsamlingshus.

 

 

top
top
Menu

Login