Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Referat 2021
top
Page

Referat 2021

Dwnload PDF

Fra genf 2021Generalforsamlingen 2021

Grundejerforeningen Hyldebo - Generalforsamling
Lørdag den 11. september 2021 kl. 12.00 i Odden forsamlingshus


Deltagere/stemmeberettigede 30 inkl. fuldmagt
Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent
Carsten Parby vælges til dirigent, Sanne vælges til referent
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt

2. Beretning
Formanden gennemgår beretningen i flg. pkt.:
Corona og sommerhuse – Kystsikringen – Vejene – Grøften - Septiktanke – Kloakering
Kommentar til beretningen:
Spørgsmål om grøften/udløb. Svar: Bestyrelsen ser på det
Beretningen godkendes

3. Regnskab
Erik gennemgår regnskab for 2019 og 2020/2021
Kommentar fra salen vedr. kystsikring:
Kystsikring er ikke længere en del af vedtægterne og derfor ikke længere en post, som bør fremgå i regnskabet.

Formanden svarer at bestyrelsen ser på vedtægterne.

Regnskab godkendes for 2019 og 2020
Budgettet godkendes for 2020 og 2021 med bemærkning om at bestyrelsen gennemgår vedtægter til næste generalforsamling

4. Forslag om etablering af badebro. Bestyrelsen forslår at det diskuteres om foreningen ønsker en badebro. I givet fald foreslår bestyrelsen at badebroen købes med en service ordning så et firma står for optagning, vinteropbevaring og udsætning af broen hvert år.
Formanden gennemgår tilbud ved indkøb af badebro og oplyser om at der afventes tilladelse fra kommunen.
Kommentarer fra salen for og imod etablering af badebro samt forslag om placering for enden af Hyldebo Strandbo eller ud for strandstien ved Pilekrogen.
Efter div. udtalelser om for og imod etablering af badebro stemmes der om forslaget skal fremlægges på næste generalforsamling.
Kommentarer fra salen om at der kun skal stemmes om for og imod etablering af badebro.
Der stemmes om hvorvidt der er interesse om etablering af badebro: 8 stemmer for 22 imod. Forslaget er nedstemt.

5. Nedsættelse af udvalg på 4 personer til oprettelse af grundejerforeningsfest (forslag: hver den sidste lørdag i juli) senest etableret i 2022
Tilmeldte til festudvalg: Lene, Fyrrekrogen 13 - Lene, Hyldebo Strandvej 18 - Carsten Suhr Jacobsen, Hyldebo Strandvej 20.

6. Indkomne forslag
Forslag om indkøb og opsætning af ny bænk for enden af Pilekrogen/strandstien til vandet.
Bestyrelsen sørger for at bænken bliver indkøbt og opsat.

7. Pause - Pkt. udgår

8. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen (indstilling – ingen honorar)
Godkendt.

9. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år (kontingent uændret 1.500,00)
Godkendt.

10. Valg af formand eller kasserer. Carsten Suhr Jacobsen (villig til genvalg som formand)
Valgt 2021-2023.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter. Jens Blemmer (villig til genvalg), Lone Thieme, suppleant (villig til genvalg) og Sanne Wittenburg, suppleant (villig til genvalg)
Alle tre blev valgt for perioden 2021-2023. (På valg i 2022 er Erik Johansen; Niels Bülow; samt Jesper U Jessen).

12. Valg af bilagskontrollanter og suppleant. Freddy Jensen (villig til genvalg) og Henrik Basse (villig til genvalg)
Begge blev valgt.

 13. Valg af suppleant som bilagskontrollant. Einar Gjaldbæk Petersen (villig til genvalg)
Valgt.

14. Eventuelt
Der opfordres til at 20 km kørsel overholdes på vores veje.

Formanden takker for en god generalforsamling, som afsluttes med fælles frokost smørrebrød og drikke.

Carsten Suhr Jacobsen/Formand                    Carsten Parby/Dirigent            

top
top
Menu

Login