Hyldebo

Du er her: Hjem > Vedtægter
top
Page

Vedtægter

Vedtægterne i PDF-format

 
 
Vedtægter for Grundejerforeningen Hyldebo
 • 1. Foreningens navn er Hyldebo. Dens område er parceller udstykket fra matr.nr. 7c, 7d og 8f Odden sogn, og dens hjemsted er Yderby Lyng, Sjællands Odde.
 • 2. Foreningens formål er at repræsentere og varetage medlemmernes lovlige interesser i fælles anliggender. Foreningen varetager herunder:
 • Vedligeholdelse af vejene inden for foreningens område
 • Drift og vedligeholdelse af foreningens drænanlæg, jf. § 13
 • Vedligeholdelse af foreningens grøfter
 • Ret til at vedligeholde den eksisterende kystsikring under skyldig hensyntagen til foreningens økonomi og i overensstemmelse med budget
 • 3. Enhver ejer af parceller udstykket fra de i § 1 nævnte matrikelnumre er pligtig at være medlem af foreningen, uanset om pågældende er skødehaver eller ej. Medlemskabet begynder straks ved underskrift af købekontrakt eller skøde.
 • 4. Det årlige kontingent er det af generalforsamlingen til enhver tid på de ordinære generalforsamlinger fastsatte beløb. Kontingentet betales af grundejerne med et kontingent pr. parcel.

stk. 2. Kontingent, der ikke beregnes for mindre dele end et år, skal indbetales til kassereren én gang årligt inden udgangen af maj måned. I tilfælde af for sen indbetaling udsendes en rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 100 kr., inden sagen efter omstændighederne overgives til retslig inkasso.

stk. 3. Medlemmer, der overdrager deres ejendom, og som derved ophører med at være medlemmer, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingent eller udbetaling af nogen andele af foreningens formue eller de af foreningen eventuelt dannede fonds.

stk. 4. Når en ejendom overdrages, det være sig ved salg eller på anden erhvervelsesmåde, hæfter den nye ejer solidarisk med overdrageren for enhver forpligtelse, der måtte være opstået over for foreningen, uanset om forpligtelsen er opstået i perioden, hvor overdrageren har været medlem af foreningen.

 • 5. Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysning om medlemmernes navne og adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til senest 14 dage efter eventuel flytning at meddele adresseforandring til kassereren.
 • 6. Ethvert medlem er uden videre underlagt foreningens vedtægter, således som de til enhver tid er lovligt vedtaget på foreningens generalforsamlinger.

stk. 2.  Dog kan der ingensinde pålægges medlemmerne solidarisk ansvar for foreningens forpligtelser, for hvilke medlemmerne kun hæfter pro rata med deres grund.

 • 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

stk. 2. Ordinær generalforsamling, der afholdes én gang årligt i april måned, indkaldes med 14 dages skriftligt varsel (pr. brev eller e-mail) til hvert enkelt medlem.

stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning

enten af bestyrelsen, eller når mindst 15 af foreningens medlemmer over for bestyrelsen fremsætter begæring derom. Fremkommer sådan begæring, vil ekstraordinær generalforsamling være at afholde senest 1 måned, efter at begæringen er kommet bestyrelsen ved dens formand i hænde.

stk. 4. Indkaldelser til generalforsamlinger skal indeholde oplysninger om dagsorden, og kun de forslag, der er optaget i denne, kan komme til behandling og afgørelse.

stk. 5. Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen, være fremsendt til formanden for bestyrelsen ved brev eller e-mail og være denne i hænde senest den 15. marts.

stk. 6. Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må indgives på samme måde rettidigt med begæring om generalforsamlingens afholdelse.

stk. 7. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

stk. 8. Stemmeafgivning kan finde sted ved skriftlig afstemning, når mindst én forlanger det.

stk. 9. Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamlinger er betinget af, at foregående års kontingent til foreningen er betalt før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 10. Hver parcel har én stemme.

stk. 11. For umyndige eller medlemmer, der er ude af rådighed over deres bo, kan værge eller kurator give møde, således at denne deltager i forhandlingerne og afgiver stemme. På tilsvarende måde kan medlemmer lade sig repræsentere ved fuldmagt. Et medlem kan dog højst repræsentere to andre medlemmer. Et ikke-medlem, der møder som værge, kurator eller fuldmægtig, kan kun repræsentere ét medlem. Repræsentation ved værge eller fuldmagt er kun lovlig, når skriftlig fuldmagt foreligger på generalforsamlingen.

 • 8. Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
 6. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år
 7. Valg af formand eller kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
 9. Valg af bilagskontrollanter og suppleant
 10. Eventuelt

stk. 2. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

stk. 3. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter fordres, at mindst 2/3 af foreningens parceller er repræsenteret, og at beslutningerne vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

stk. 4. Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden 8 dage med sædvanligt varsel til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Vedtagelse af forslag kræver stadig, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

stk. 5. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand og udsendes som referat af mødet.

 • 9. Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 andre bestyrelsesmedlemmer.

stk. 2. Eventuelt vederlag til et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

stk. 3. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Valg af formand og kasserer gælder for 2 år, således at de afgår skiftevis hvert andet år, formanden i lige år, kassereren i ulige år.

stk. 4. De øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur på den ene ordinære generalforsamling, 1 medlem i ulige år, 2 medlemmer i lige år. Som suppleanter til bestyrelsen vælger generalforsamlingen hvert år 2 medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, kasserer og suppleanter kan genvælges.

stk. 5. Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender og antager fornøden juridisk og eventuel revisionsteknisk bistand. Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelser uden generalforsamlingens bemyndigelse.

stk. 6. Alle foreningens retshandlinger kan gyldigt foretages af formanden eller i tilfælde af dennes forfald, af kassereren i forbindelse med et af bestyrelsens øvrige medlemmer, efter at sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald indkaldes suppleanten efter de herom af bestyrelsen fastsatte regler. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

stk. 8. Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.  Står stemmerne lige, er det formandens – eller hvis denne ikke er til stede – kassererens stemme, der gør udslaget.

stk. 9. Formanden har ansvaret for forhandlingsprotokol. I protokollen indføres alle på bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 • 10. På den ordinære generalforsamling vælges 2 bilagskontrollanter samt 1 suppleant, og de afgår hvert år, men kan genvælges. Kassereren kan alene udbetale fra foreningens konto, formanden skal have netbank adgang til kontoen og foretage stikprøvekontrol af kontoen.
 • 11. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen mangfoldiggør det reviderede regnskab og udsender det til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.
 • 12. Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være bestemt om ændring af vedtægterne, kan den herved stiftede forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen som sådan gældsforpligtelser eller andre forpligtelser.

stk. 2. Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst 15 af foreningens medlemmer. Afstemning om foreningens opløsning finder i øvrigt sted efter reglerne for vedtægtsændringer.

stk. 3. I tilfælde af beslutning i overensstemmelse med foranstående om foreningens opløsning, træffes der samtidig beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

 • 13. Foreningens drænanlæg består af en pumpestation beliggende i det sydvestlige hjørne af matr. nr. 8 bh, hovedledning i Hyldebo Strandvej, ledninger nedlagt i Grankrogen, Fyrrekrogen, Lærkekrogen og Pilekrogen. Medlemmerne kan efter tilladelse fra bestyrelsen og med anvendelse af autoriseret kloakmester for egen regning foretage tilslutning af lokaldræn til hovedledningerne.
 • 14. Medlemmerne bør i deres adfærd udvise hensyn og omtanke, således at de omkringboende ikke påføres unødige ulemper.

stk. 2. Vejene skal være frit passable. Plantevækst ved vejene skal beskæres i fornødent omfang, og vejene må ikke benyttes til oplagsplads for affald og lignende.

stk. 3. Parkering skal foregå på grunden.

stk. 4. Enhver grundejer, hans familie, gæster og lejere kan færdes frit på vejene over alt i området. Højeste kørselshastighed er 20 km i timen.

stk. 5. Affald og kvas må ikke henkastes på stranden.

stk. 6. Det er ikke tilladt at spille musik eller lignende, til gene for de omkringboende.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1961 med ændringer vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger i 1970, 1975, 1980, 1984, 2013, 2014, 2016, 2017 og d. 30. april 2022.

 

 

                            


 
 
top

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login