Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Referat 2023
top
Page

Referat 2023

 Download PDF

 

Gen 2023

Referat:  Ordinær generalforsamling i Hyldebo Grundejerforening

Lørdag den 15. april 2023 kl. 11.00 i Odden forsamlingshus

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Jørgen Ramskov, vælges til dirigent.

Jørgen konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

 1. Beretning

Carsten, formand, gennemgår beretningen. Beretningen ligger på hjemmesiden: www.Hyldebo.net

Bemærkning til pkt. ’Vejene’: Carsten oplyste at der er bestilt nyt grus til vejene, og det lægges på snarest muligt.

Jens Blemmer orienterede om diget. Han oplyste at den nye ralvold vedligeholdes, og de nye skilte virker efter hensigten, så man ikke går på diget.

Kommentarer til beretningen fra salen:

Der var spørgsmål vedr. vandstand v. Hyldebo Strandvej 10? et forslag var at jord og sten er faldet ned i vandløb. Bestyrelsen ser på det og får det gravet op.

Spørgsmål om vejbump, som bestyrelsen skulle se på ift sidste generalforsamling. Bestyrelsen har undersøgt og fået tilbud, men er bekymret for, om bumpene bliver liggende på grusvejen. Alternativt skal der asfalteres, før evt. bump opsættes. Dette skrives ind i beretningen.

Bestyrelsen har indkøbt 20-km skilte, som sættes op så snart de gamle skilte bliver rettet op.

Generalforsamling i 2024 bliver lørdag den 13.04. kl. 11, og er aftalt med forsamlingshuset.

Beretningen godkendes enstemmigt.

 

 1. Regnskab

Carsten gennemgår regnskab (og budget) og oplyser at formuen er nedbragt bla. pga. nedsættelse i kontingent.

Bemærkninger/spørgsmål fra salen til regnskab:

Vedligeholdelsen af veje har været lidt dyrere end budgetlagt, da der er lagt et ekstra lag grus på den yderste del af Hyldebo Strandvej. Strategien der blev aftalt på sidste generalforsamling om at nedsætte formuen er eksekveret, hvorfor der er minus på budget 2023.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

 

 1. Indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag om hjertestarter

Jesper orienterer om evt indkøb af hjertestarter til 15.000 kr inkl. moms plus forsikring 1300 kr. pr. år plus servicegebyr 1200 kr. pr. år.

Spørgsmål om evt. indkøb af to hjertestartere.

spørgsmål om vi måske er for få til at kunne bruge hjertestarteren.

Jesper oplyser at der er hjerteløbere i området, samt at førstehjælps-/hjertestarterkursus tilbydes.

Forslag om at vi på næste generalforsamling har indslag om førstehjælpskursus.

Til forslag om at sætte et kort op, om hvor hjertestarterne er i området, blev det oplyst at der i mobiltelefonerne er apps med kort over placering af hjertestartere i nærheden.

Forslaget om indkøb af hjertestarter blev vedtaget.

 

 1. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker intet honorar. Dette blev vedtaget.

 

 1. Godkendelse af budget

Budget gennemgået under regnskab.

Budgettet blev vedtaget.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for år 2023

 Foreslås og forbliver uændret 1.000 kr.

 

 1. Valg af formand
 • På valg: Carsten Suhr Jacobsen (villig til genvalg). Genvalgt.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 • Jens Blemmer (villig til genvalg). Genvalgt.
 • Lone Thieme, suppleant, (ønsker ikke genvalg) John-Erik, efternavn, Hyldekrogen 3, vælges.
 • Sanne Wittenburg, suppleant, (villig til genvalg). Genvalgt.

 

 1. Valg af bilagskontrollanter

Henrik Basse (villig til genvalg). Genvalgt.

Freddy Jensen (villig til genvalg). Genvalgt.

Einar Gjaldbæk Pedersen, suppleant (villig til genvalg). Genvalgt.

 

 1. Eventuelt

Der blev spurgt om indbrud begået på Lærkekrogen, og det oplyses at politiet efterforsker og har en formodning om, hvem tyvene er.

Bestyrelsen vil gerne invitere til vejfest igen i år. Datoen bliver den 29/7-23 og telt foreslås opslået samme sted på Pilekrogen. Måske en placering midt i foreningen, evt. Lærkekrogen, vil være mere hensigtsmæssig. Dette besluttes af festudvalget: Charlotte Glahn, John-Erik, Lene Christensen, Luffe og Sanne, Jesper og Claus.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12 og dirigenten Jørgen Ramskov takkede for god ro og orden.

 

Med venlig hilsen

p.b.v.

Carsten Suhr Jacobsen                                          Jørgen Ramskov                                                      Sanne Wittenburg

Formand                                                                     Dirigent                                                                       Referent

 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login