Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Beretning 2020
top
Page

Beretning 2020

                                                                                                       Læs beretningen i PDF-format her

 

Bestyrelsens beretning for 2020

2020 har været et meget mærkeligt år præget af Coronavirus. Generalforsamlingen 2020 var planlagt til et fysisk møde i forsamlingshuset i Havnebyen men blev aflyst.

Corona og den manglende mulighed for at rejse fik danskerne til at vende blikket mod sommerhuset som ferieform, og i modsætning til sidste år er der ikke nogle huse til salg i foreningen. Selv husene der ligger længst mod nord på Hyldebo Strandvej (de højeste numre) er blevet solgt, alle priserne er steget så hvis man tænker på at sælge er det nok et godt tidspunkt lige nu.

Kystsikringen

Foreningen har ikke i 2020 bekostet vedligeholdelse af den eksisterende kystsikring.

Vejene

Hyldebo Strandvej langs med havet er stadig vanskelig at passere og man kører stadig på toppen af ral fra sidste storm. Kommunen tygger stadig på  notat fra LIFA om omlægning af vores private fællesvej Hyldebo Strandvej og der er stadig ikke kommet nogen aktion fra kommunen. Der har i årets løb været arbejdet med forskellige løsningsmodeller for en fremtidssikret adgang til husene Hyldebo Strandvej 16-26. Der arbejdes med modeller som i udgangspunktet er omkostningsneutrale for foreningen.

Mange veje har en del huller efter vinteren, så de skal have en omgang vedligeholdelse og vi forventer atter i år at salte Hyldebo Strandvej for at begrænse støvgener. Hyldekrogen har også mange huller, men her afventer vi et nybyggeri, inden vi vedligeholder. De øvrige veje vil vi også kigge på.

Hvis der er medlemmer, der ser vejskader forårsaget af lastbiler eller maskiner, bedes de fortælle bestyrelsen, hvor det er sket, og om muligt, hvem der har forårsaget skaden. Vi vil derefter forsøge at få skadevolderen til at betale for reparationen.

Grundejerne skal huske at beskære beplantningen ud mod vejene, således at også større køretøjer, brandvæsen og renovation kan passere, en nærmere beskrivelse af kravene findes i den grønne folder fra kommunen.

Drænet fungerer udmærket. Hvis det skulle vise sig nødvendigt at skylle det igennem i løbet af foråret, vil vi gøre det.

Hvis den røde lampe på pumpestationen lyser, vil vi gerne have, at man ringer til elektrikeren (HE-electic - nummeret findes på pumpestationen), han skal dog ikke komme ud i weekenden.

Hvis der er grundejere, der ønsker at lægge dræn på egen grund, skal de huske, at tilslutning til fællesdrænet skal udføres af en autoriseret kloakmester og grundejerforeningen skal tilsendes en ”attest” fra kloakmesteren. Husk desuden at overholde reglerne for drænets afstand til sivebrønd, skel m.m.

Grøftens vedligeholdelse: Vandkommissæren har fastlagt at udløbets vedligeholdelse påhviler Hyldebo Grundejerforening.

Højvandsdiget ved Søgården og Sejer Strande har været angrebet af nogle muldvarpe, men de er blevet bekæmpet, og diget har virket efter hensigten under vinterens storme. Jens Blemmer repræsenterer foreningen i digelagets bestyrelse.

Renovation, storskrald og grenaffald ligger i øvrigt i kommunalt regi, så det kan man læse nærmere om i den grønne folder.

Regnskabet er vedlagt og den korte besked er at budgettet for 2020 er overholdt – faktisk ikke brugt. Blandt andet har der ikke været udgift til generalforsamling,

Metaldetektor

Foreningen har en metaldetektor, som jo gør det lettere at finde skelpælene. Den er til udlån til medlemmer mod behørig kvittering. Den har fundet et nyt hjem hos Steen Brink, Hyldebo Strandvej 12.

Udsendelse af referat

Bestyrelsen har jo besluttet, at vi udsender generalforsamlingsreferater og anden aktuel information som e-mail, til de medlemmer hvis mailadresse, vi har.

Dette kræver naturligvis, at vi har medlemmernes -mailadresser, så de der er interesserede, bedes sende deres -mailadresser til formanden. (Det kniber med at huske at informere foreningen når man får ny mailadresse.)

Hjemmeside Foreningens hjemmeside på: www.hyldebo.net opdateres jævnligt med relevant information, efterhånden som den foreligger.

Tømning af septiktanke sker for sommerhusejerne hvert 3. år. Det skete sidst i 2020, så der er tømning igen i 2023. Vær opmærksom på reglerne for dæksler. I dag må de højst veje 25 kg.

Mere om dette kan findes på www.odsherredforsyning.dk. Husk også at beskære så slamsugeren kan komme frem på vejen og man kan få adgang til septiktanken.

Kommunens kloakeringsaktiviteter Kommunen har genoptaget kloakeringen i 2017. Men de har også i december 2019 udskudt kloakering blandt andet af vores område. De aktuelle planer fremgår af kommunens hjemmeside. https://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/. Kloakering af vores område vil, ifølge planerne, ske efter 2040.

Vandværket Vores vandværk, Yderby Lyng Vandværk måtte også aflyse generalforsamlingen Vandværkets omvendt osmose-anlæg kører strålende og prisen er faldet.

Foreningens vedtægter

Hvis der er nogen, der mangler foreningens vedtægter, kan de hentes på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Generalforsamlingen i 2021 flyttes til den 11. September kl 12 og afsluttes med frokost og mulighed for at holde vejfest efterfølgende.

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

 

På vegne af bestyrelsen

Carsten Suhr Jacobsen
Hyldebo Strandvej 20
telefon 2537 7667

top
top
Menu

Login