Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Beretning 2013
top
Page

Beretning 2013

Download PDF-fil

 

Bestyrelsens beretning for 2013

 

2013 har været endnu et år med store udfordringer for foreningen, vores egen kystsikring har det skidt efter den store storm den 6. december 2013 og mange grundejere er blevet ramt af oversvømmelserne. Højvandsdiget har atter i år givet en del arbejde. Også stormen den 28. oktober medførte mange skader og meget arbejde.

 

Vejene kunne godt have det bedre men vi forventer atter kun at nøjes med et mindre vedligehold af dem.

 

Stormen den 6. december 2013 ødelagde Hyldebo Strandvej langs stranden. Bestyrelsen har vurderet 4 alternative vejretableringer, fået tilbud på dem, og har forelagt dem for strandgrundejerne, der har arbejdet videre med materialet, og er nået frem til det forslag, de fremlægger her i dag.

 

Hvis der er medlemmer, der ser vejskader forårsaget af store lastbiler eller maskiner, bedes de fortælle bestyrelsen, hvor det er sket og, om muligt, hvem der har forårsaget skaden.

 

Vi vil derefter forsøge at få skadevolderen til at betale reparationen.

 

Grundejerne skal huske at beskære beplantningen ud mod vejene, således at også større køretøjer, brandvæsen og renovation kan passere, en nærmere beskrivelse af kravene findes i den grønne folder fra kommunen.

 

Drænet fungerer udmærket.

 

Vi vil skylle drænet igennem i løbet af foråret hvis det skulle vise sig nødvendigt. Hvis den røde lampe på pumpestationen lyser, vil vi gerne have, at man ringer til elektrikeren, hvis nummer findes på pumpestationen, han skal dog ikke komme ud i weekenden.

 

Hvis der er grundejere, der ønsker at lægge dræn på egen grund, skal de huske, at tilslutning til fællesdrænet skal udføres af en autoriseret kloakmester og grundejerforeningen skal tilsendes en ”attest” fra kloakmesteren. Husk desuden at overholde reglerne for drænets afstand til sivebrønd m.m.

 

Vi har jo opsagt aftalen med Kragøre om, at vi vedligeholder grøften.

 

I september 2013 blev det konstateret af en landmåler, at deres grunde går til midten af grøften.

 

Vi har atter i 2013 rettet henvendelse til dem om, at de skal slå deres side af grøften og holde den fri for træer og vi har forsøgt at etablere en fælles plan for vedligeholdelse af grøftens bund og udløb. Også i 2013 har vores henvendelse været resultatløs og vi vedligeholder derfor kun vores side af grøften, indtil en fælles aftale er etableret. Når alt kommer til alt, er det jo dem, der får problemerne ved den manglende vedligeholdelse.

 

Kystsikringen led voldsomt under stormen i december 2013. Det var den stærkeste storm i 100 år og den har ødelagt kystsikringen og brinken bagved på lange strækninger. Vi har jo et forslag om kystsikring på programmet senere så det vil jeg ikke sige mere om her.

 

Højvandsdiget ved Søgården og Sejer Strande er utvivlsomt den opgave, der har krævet mest arbejde i 2013.

 

6. februar 2013 modtog vi transportministeriets afslag på vores klage over at skulle være med i højvandsdiget og dermed er sagen endeligt afsluttet, idet vi ikke kan klage yderligere og en retssag ikke kan komme på tale i foreningens regi.

 

Efter et længere sagsforløb med byrådsbeslutninger, ekspropriation af grunde og klager over ekspropriation nåede vi frem til at digebyggeriet kunne starte den 10. oktober.

 

Herefter skred arbejdet roligt fremad.

 

Den 6. december manglede der kun at blive etableret dige på ca. 300 meter, men så kom stormfloden og de store oversvømmelser. Heldigvis ser det ud til, at digebyggeriet ikke bliver fordyret, da der er tegnet en forsikring, som forhåbentlig dækker skaderne.

 

Vedligeholdelse af dige og kyst er det næste problem. Bestyrelsen har accepteret at vi yder ca. 208 kr. pr. år pr. grundejer. Rationalet herfor er følgende:

 

- Kystdirektoratet mener, at det er helt klart, at alle grundejere, der har gavn af den forbedrede kystsikring kan tvinges til at betale til denne.

 

- Vi skal fremover betale ca. 20.800 kr. pr. år for, at der fyldes ral på kysten foran diget for ca. 140.000 kr. Det ser ud til at være en rimelig god investering og det kan forventes, at vore egne udgifter til kystsikring vil blive reduceret forholdsmæssigt

 

Der er stiftende generalforsamling for digelaget den 27. april i forsamlingshuset.

 

Alle implicerede skulle allerede være informeret pr. brev.

 

Renovation, storskrald og grenaffald ligger i øvrigt i kommunalt regi, så det kan man læse nærmere om i den grønne folder (og

 

i landliggeren). Der er meget grenaffald i grundejerforeningen og jeg kan da kun opfordre medlemmerne til at gå samme om at leje en flishugger, så får man oven i købet masser af flis til jordforbedring.

 

Regnskabet vil Knud vende tilbage til, så det vil jeg undlade at kommentere.

 

Metaldetektor
Jeg vil minde om, at foreningen har en metaldetektor, som jo gør det lettere at finde skelpælene. Den er til udlån til medlemmer mod behørig kvittering.

 

Den kan lånes hos kassereren Per Sunke, der bor Poppelkrogen 2.

 

Udsendelse af referat

Bestyrelsen har jo besluttet at vi udsender generalforsamlingsreferater og anden aktuel information som e-mail, til de medlemmer hvis e-mail adresse, vi har.

 

Dette kræver naturligvis, at vi har medlemmernes e-mail adresser, så de der er interesserede, bedes sende deres e-mail adresser til formanden Niels Bülow niels.bulow@vip.cybercity.dk

 

Hjemmeside

Foreningen har en hjemmeside på: www.sjaellandsodde.dk. Vi opdaterer den med relevant information, efterhånden som informationen foreligger. Knud Rasmussen har været en flittig bidragsyder til hjemmesiden med en lang række indlæg især om stormfloden og højvandsdiget.

 

Tømning af septiktanke

vil for sommerhusejerne ske igen i år, det er i uge 18.

Vær opmærksom på reglerne for dæksler. I dag må de højst veje 25 kg.

Mere om dette kan findes på www.odsherredforsyning.dk.

 

Husk også at beskære så slamsugeren kan komme frem på vejen og man kan få adgang til septiktanken.

 

Foreningens love

Hvis der er nogen, der mangler foreningens love, kan de hentes på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til bestyrelsen. Hvis vi vedtager at ændre lovene i dag, vil vi naturligvis udsende de opdaterede love til alle medlemmer.

 

 

top
top
Menu

Login